Welcome to SENSE Group 中文 English
 
 
Location:Home>Group News>Congratulations! Your have graduated! (June, 2015)
Group News

Congratulations! Your have graduated! (June, 2015)

Date released: 2015-07-01

(Left to right:Ms. Xiaoyuan Ji, Mr. Chongxi Song, Prof. Yao He, Mr. Liu Yang, Dr. Yiling Zhong, Ms. Ying Zhu and Ms. Hui Wang)

(Left to right:Mr. Chongxi Song, Ms. Hui Wang, Dr. Yiling Zhong, Ms. Xiaoyuan Ji, Mr. Liu Yang)

 
Home
Research
Publications
People
Group News
Group Access
Contact us
 
Links

Copyright©2013 Sense Group, Institute of Functional Nano & Soft Materials (FUNSOM), Soochow University

Address:Box 32, 199 Ren-ai Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu 215123, China